BlogERDIC LAB

Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Γράφει η Μαριάννα Παπαντωνάκη Κακαβά (θ17036)


Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δημιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση με σκοπό τη διευκόλυνση της τεκμηρίωσης, αναγνώρισης και μεταφοράς των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτά το άτομο σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Το παρόν κείμενο αφορά σε πνευματικά και πρακτικά προσόντα που αποκτώνται συγκεκριμένα στο εργασιακό περιβάλλον.

Μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθίσταται δυνατή η αναγνώριση και η ποσοτικοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει, μεταξύ άλλων, και μέσω διαδικασιών μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Τέτοιο περιβάλλον μπορεί να συνιστά κάποιο πλαίσιο στο οποίο το άτομο εργάζεται, εθελοντικά ή επί πληρωμή, καθώς, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, αποκτά γνώσεις και δεξιότητες.

 


Ως «μαθησιακό αποτέλεσμα» ορίζεται η διατύπωση του τι κάποιος έχει μάθει, κατανοήσει και μπορεί να χρησιμοποιήσει έπειτα από το τέλος μίας, τυπικής ή άτυπης, μαθησιακής διαδικασίας. Πώς είναι δυνατή η αντιστοίχιση όσων κάποιος ξέρει και μπορεί να κάνει, η αντιστοίχιση κάποιων ποιοτικών, δηλαδή, στοιχείων, με μετρήσιμες πιστωτικές μονάδες;

Η διαδικασία αντιστοίχισης στηρίζεται στην ιδέα ότι πράγματι ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Αρχικά, οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες, που το άτομο έχει αναπτύξει ως αποτέλεσμα της εργασίας του, αναγνωρίζονται κι εξακριβώνονται. Κατόπιν, ακολουθεί η έγγραφη τεκμηρίωσή τους, ως προϊόντων κάποιας μαθησιακής διαδικασίας. Γίνεται, δηλαδή, η αναγνώρισή τους ως μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η τεκμηρίωση γίνεται μέσα από περιγραφές παλαιότερων εργασιακών δραστηριοτήτων, μέσα από την ανάπτυξη και επίδειξη ενός χαρτοφυλακίου έργων του ατόμου (portfolio) και μέσα από αξιολογήσεις. Έπειτα, τα μαθησιακά αποτελέσματα επικυρώνονται, με βάση και σε σχέση με μία λίστα αναγνωρισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς. Από την εξακρίβωση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προκύπτει η αναγνώριση της απόκτησης του ανάλογου επαγγελματικού προσόντος ή μέρους αυτού.

Πώς από τη διαδικασία αυτή προκύπτει η ποσοτικοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόκτηση των ανάλογων πιστωτικών μονάδων από το άτομο; Αυτό καθίσταται δυνατόν μέσω της χρήσεως των μονάδων, των πιστωτικών μονάδων και των βαθμών ECVET.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται και σχηματίζουν μονάδες. Μία μονάδα συνιστά ένα συστατικό ενός προσόντος, το οποίο αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν. Οι μονάδες αποτελούν, επίσης, μέρος της δομής διαδικασιών τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επομένως, από μη τυπικές και άτυπες διαδικασίες μάθησης προκύπτουν μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία αντιστοιχούν σε μονάδες, οι οποίες είναι μετρήσιμες και, άρα, επικυρώσιμες. Έτσι, η άτυπη γνώση «τυποποιείται», μέσω της αντιστοίχισής της με τις μονάδες αυτές. Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την εκπαίδευση και κατάρτιση καθιστά δυνατή για έναν εργαζόμενο την απόκτηση κάποιων μονάδων μέσα από την επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει στην εργασία του.

Οι πιστωτικές μονάδες (credits) αποδίδονται στο άτομο για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα που έχει πετύχει το οποίο έχει αξιολογηθεί και μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση ενός τυπικού επαγγελματικού προσόντος. Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν, επίσης, να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Με τον τρόπο αυτό, θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που κάποιος έχει αποκτήσει στην εργασία του είναι δυνατόν να μεταφερθούν ως αναγνωρισμένες κι επικυρωμένες πιστωτικές μονάδες σε κάποιο  εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, παραδείγματος χάριν. 

Οι βαθμοί ECVET (ECVET points) αποτελούν την αριθμητική αναπαράσταση τόσο της βαρύτητας που έχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα για την απόκτηση ενός τυπικού επαγγελματικού προσόντος όσο και της ανάλογης βαρύτητας που έχουν οι μονάδες σε σχέση με την απόκτηση κάποιου τέτοιου προσόντος.

Έτσι, μέσω της χρήσεως των μονάδων, των πιστωτικών μονάδων και των βαθμών ECVET, το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διευκολύνει την επικύρωση των αποτελεσμάτων της άτυπης μαθησιακής διαδικασίας στην οποία έμμεσα και κάποιες φορές ασυνείδητα υπόκειται το άτομο κατά την εργασία του. Τα επικυρωμένα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από άλλα εργασιακά ή άλλων ειδών περιβάλλοντα στα οποία αναγνωρίζεται και απαιτείται η επικυρωμένη επίτευξη των μαθησιακών αυτών αποτελεσμάτων.


Πηγές:

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet_en   

https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t6n984  

https://www.iky.gr/el/ecvet-network/item/download/1113_befcc15813f272a655cf1ab8f9af1867