Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας

Ο σκοπός

Ο σκοπός του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης στα εν λόγω αντικείμενα καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές κι ερευνητικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Το αντικείμενο

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα και η μελέτη των τάσεων και των διεθνών εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Οι τομείς

Οι τομείς δραστηριοποίησης ποικίλουν και σκοπός τους είναι να εντάξουν τις συνέργειες των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως:

  • Προσδιορισμός και αντιμετώπιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών κι ερευνητικών αναγκών.
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης στα διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ζητήματα.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
  • Διάχυση της γνώσης και της έρευνας με έκδοση ενημερωτικών δελτίων, επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων.
  • Διοργάνωση ημερίδων διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ιδρύεται δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις του δικτύου θα εξειδικευτούν στο καταστατικό ίδρυσής του.