Μαθήματα

Κατάλογος μαθημάτων

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.

Μαθήματα Κορμού

Α΄ Εξάμηνο

  • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές
  • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό
  • Μεθοδολογία της Έρευνας
  • Επιλογής
  • Επιλογής

Β’ Εξάμηνο

  • Διεθνείς θεσμοί και παγκόσμια διακυβέρνηση
  • Διεθνείς Οργανισμοί, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
  • Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Έρευνα και την Καινοτομία
  • Επιλογής
  • Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

(2 σε κάθε εξάμηνο)

Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα

Ένοπλες συγκρούσεις και εκπαίδευση

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Μετανάστευση και πολιτικές ένταξης

Σύγκριση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων

Εκπαίδευση, αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα

Πολιτικές για την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία

Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα

Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση

Θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης

Διοίκηση, Στρατηγική και Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Εκπαίδευση, τέχνη, πολιτισμός και πολιτιστική διπλωματία

Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: ο ευρωπαϊκός χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Συνεργασίες

Ψηφιακή μάθηση και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Η διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας