Μεταπτυχιακά

Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Περιγραφή

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα" – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”.

To ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων στις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
 • Εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές φορέων κατάρτισης.
 • Στελέχη των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 • Στελέχη των Υπουργείων/Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
 • Ερευνητές και εργαζόμενοι σε ερευνητικά κέντρα.
 • Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ΜΚΟ.
 • Στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.).
 • Αναλυτές δημόσιων πολιτικών και δημοσιογράφοι σχετικά με τα αντικείμενα.
 • Σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

Σκοπός

 • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους.
 • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και της εκπαίδευσης των πολιτών.
 • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.
 • Η εξοικείωση με ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες στα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους.
 • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών καθώς και στο σχεδιασμό και υποβολή διεθνών κι ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τέλος, το ΠΜΣ είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια υψηλού επιπέδου επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα.

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.

Υποκατηγορίες