Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το 2016-2017 προσκαλεί τους ενεργούς Τeachers4Εurope Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τους Διευθυντές των Περιφερειακών ή και Τοπικών Διευθύνσεων, τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ενίσχυση της δράσης και να λειτουργήσουν εθελοντικά ως πρεσβευτές της ιδέας και πολλαπλασιαστές των στόχων του προγράμματος Τeachers4Εurope (Τ4Ε).

Στόχος είναι να ενισχυθεί το δίκτυο των Τ4Ε μέσω της επιλογής και εκπαίδευσης σε πρώτη φάση πολλαπλασιαστών/πρεσβευτών Τ4Ε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευμένοι πρεσβευτές Τ4Ε θα ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα υποστηρίξουν μια σειρά επιμορφώσεων/εργασιών με τους υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους.

Οι πολλαπλασιαστές/πρεσβευτές στη δεύτερη φάση μαζί με τους νέους υποψήφιους Τ4Ε που θα επιλεγούν σε επόμενο στάδιο, θα δημιουργήσουν μια ολιγομελή ομάδα επιμόρφωσης/εργασίας προκειμένου να οργανώσουν την περαιτέρω διάδοση των στόχων του προγράμματος με τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους (συναδέλφους, γονείς, μαθητές).

Η επιμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί εθελοντικά από τους εκπαιδευμένους πολλαπλασιαστες/πρεσβευτές Τ4Ε είναι μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή περαιτέρω διάδοσης του προγράμματος, η οποία θα αφορά εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων σχολείων ή δικτύου όμορων σχολείων μιας περιοχής που θα αποδεχτούν κι αυτοί εθελοντικά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως υποψήφιοι Τ4Ε. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ενεργά και αφού ολοκληρώσουν την επιμόρφωση και την εργασία τους στην τάξη θα ενταχθούν στο ήδη υπάρχον δίκτυο των Τ4Ε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές διαδικασίες:
• Επιλογή των υποψηφίων Τ4Ε πρεσβευτών, από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
• Εκπαίδευσης των υποψήφιων Τ4Ε Ambassadors/ Multipliers, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016.
• Διεξαγωγή των τοπικών επιμορφώσεων και των εργασιών στις τάξεις των υποψήφιων Τ4Ε, από Νοέμβριο 2016 μέχρι τέλη Απριλίου 2017
• Παρουσίαση των εργασιών στις τάξεις των Τ4Ε στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των 'T4E Ambassadors/Multipliers'
Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι αρχικά να υποβοηθήσει τους "Τ4Ε Ambassadors/Multipliers" να δημιουργήσουν το δικό τους πρωτότυπο σχέδιο ανάπτυξης της επιμόρφωσης των νέων υποψηφίων Τ4Ε. Στη συνέχεια θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν επαρκή γνώση του αντικειμένου. Ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν, να κινητοποιούν και να εμπνέουν τη δημιουργία και λειτουργία των τοπικών ομάδων επιμόρφωσης και να καθοδηγούν τους υποψήφιους Τ4Ε στην υλοποίηση των εργασιών στις τάξεις.

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες πολλαπλασιαστές/πρεσβευτές Τ4Ε θα υλοποιήσουν εθελοντικά τις προκαθορισμένες επιμορφώσεις, θα υποστηρίξουν και θα αξιολογήσουν τις εργασίες στην ευρύτερη περιοχή όπου εργάζονται καθώς επίσης και μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τους διατεθεί, με στόχο να εμφυσήσουν στους νέους συμμετέχοντες υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι πολλαπλασιαστές/πρεσβευτές Τ4Ε πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να φέρουν τον τίτλο Τeacher4Εurope Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθυντής των Περιφερειακής ή και Τοπικής Διεύθυνσης, ή Σχολικός Σύμβουλος ή Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Να έχουν σημαντική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και διδακτική εμπειρία ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων
• Να ασκούν διδακτικό ή διοικητικό έργο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 εντός της Ελλάδας.
• Να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στην προκήρυξη / πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
• Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω δε θα μετέχουν στη φάση αξιολόγησης και επιλογής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των είκοσι πέντε (25) Τ4Ε Ambassadors θα γίνει σε δύο στάδια.
Το πλαίσιο αξιολόγησης θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο www.teachers4europe.gr

A' Στάδιο:
Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι, θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη δράση η οποία θα αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια
• Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.
• Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την ηλεκτρονική κατάθεση ανάλογων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (πιστοποιητικά/βεβαιώσεις μπορούν να κατατεθούν και στη συνέχεια στο email του προγράμματος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
• Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία.
• Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δημοσιεύσεις και γενικότερα κοινωνική Δράση.
• Αυτο-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.
• Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “Teachers 4 Europe”: τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται.
• Σχέδιο Εργασίας (project plan) με στόχο να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί από τους υποψήφιους πρεσβευτές T4E η οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδεύσεων που θα κληθούν εθελοντικά να διενεργήσουν με ομάδα νέων εκπαιδευτικών.
Τα σχέδια εργασίας θα τεκμηριώνονται ως προς:
• Τα κίνητρα της πρωτοβουλίας τους να λειτουργήσουν ως Τ4Ε Αmbassadors/Multipliers
• Τον καινοτομικό χαρακτήρα
• Τη μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης
• Απαιτήσεις και εφικτότητα υλοποίησης
• Εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισής τους
• Την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας

Οι ερωτήσεις που παρατίθενται θα περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής, θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς και οι απαντήσεις σε αυτές θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά από την Ομάδα Έργου. Συστήνεται στους υποψήφιους να δοθεί ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ προσοχή και επιμέλεια στην εμπεριστατωμένη απάντηση των θεματικών ερωτήσεων, καθότι οι απαντήσεις τους θα αποτελέσουν το μοναδικό στοιχείο για την αξιολόγησή τους από την Ομάδα Έργου στο Α΄ Στάδιο. Στο στάδιο αυτό, η ομάδα αξιολόγησης θα αξιολογεί και βαθμολογεί κάθε υποψήφιο χωριστά σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής και του προσωπικού φακέλου συμμετοχής.

Β' Στάδιο:
Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α’, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω φυσικής παρουσίας ή μέσω Skype σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α, θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν αίτημα για ορισμό μέρας και ώρας της συνέντευξης).
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σταδίων Α’ & Β’ και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης με τη συνολική βαθμολογία, θα επιλεχθούν οι 25 υποψήφιοι που όμως καλύπτουν γεωγραφικά το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της επικράτειας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η ενημέρωση των υποψηφίων, σε όλα τα στάδια αξιολόγησης έως και την τελική επιλογή, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.teachers4europe.gr, αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής .
Στους τελικούς επιλεχθέντες θα σταλεί η φόρμα αποδοχής της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως επίσης και για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή.Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην κεντρική εκπαίδευση (29 & 30/10/16) θα καλυφθούν από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα . Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, από τη Γραμματεία του προγράμματος, σε ώρες γραφείου 09.00-17.00 μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε το www.teachers4europe.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

www.teachers4europe.gr